09 octobre, 2018
05 mai, 2019

Nizhny Novgorod

Russie

PPM 78.2 (18)
RPG: 37.2 (12)
PdPm: 16.8 (21)