17 octobre, 2023
05 mai, 2024

Pinar Karsiyaka

Turquie

PPM 83.8 (7)
RPG: 31.9 (19)
PdPm: 19.5 (6)
Présentation