20 octobre, 2020
09 mai, 2021

Pinar Karsiyaka

Turquie

PPM 79.6 (11)
RPG: 35.4 (11)
PdPm: 17.1 (13)
Présentation