20 octobre, 2020
09 mai, 2021

Nizhny Novgorod

Russie

PPM 82.8 (8)
RPG: 36.2 (7)
PdPm: 18.9 (9)
Présentation